Depunere candidaturi pentru alegerea studentilor pentru Consiliul Facultății si Senatul Universității : 7 - 13 octombrie 2019

Afisat: 12 Octombrie 2019

 

Metodologie de alegere a reprezentanților studenților în Consiliul Facultății de Administrație și Afaceri și Senatul Universității din București

 

 1. Dispoziții generale

 

Art. 1

Prezentul document (în continuare ”Metodologia”) stabilește principiile de bază privind alegerea și reprezentarea studenților în Consiliul Facultății de Administrație și Afaceri (în continuare ”Facultatea”) și în Senatul Universității din București (în continuare ”Universitatea”).

 

Art. 2

Metodologia a fost alcătuită pe baza și în conformitate cu ”Regulamentul de alegere a reprezentanților studenților în structurile de conducere ale Universității din București”.

 

Art. 3

Dreptul la reprezentare al studenților, precum și obligativitatea includerii acestora în structurile decizionale ale instituțiilor de învățământ superior din Principiile Declarației de la Lisabona sunt recunoscute, potrivit legii. Studenții, prin reprezentanții lor, trebuie să fie parteneri în procesul de luare a deciziilor în domeniul educației academice și nu numai beneficiari ai serviciilor educaționale.

 

Art. 4

Prezentul regulament se aplică tuturor studenților ce studiază în cadrul Facultății de Administrație și Afaceri.

 

Art. 5

Obligativitatea respectării prevederilor prezentei Metodologii revine atât studenților cât și cadrelor didactice și cercetătorilor.

 

Art. 6

Studenții Facultății de Administrație și Afaceri au dreptul la 4 reprezentanți în Consiliul Facultății și la 2 reprezentanți în Senatul Universității.

 

Art. 7

Ponderea studenților în Senatul Universității este de 25% iar în Consiliile facultăților este de cel puțin 25% din numărul total de membri ai acestor structuri conform Legii Educației Naționale nr. 1/2011.

 

Art. 8

 (1) Organizarea alegerilor revine în sarcina asociației studențești la nivel de facultate (Asociația Studenților din Administrație și Afaceri, în continuare „Asociația Studenților”) și a comisiei electorale (în continuare ,,Comisia Electorală”).

(2) Asociația studențească trebuie să fie legal constituită la nivelul facultății, iar scopul statutar al acesteia trebuie să fie și/sau promovarea drepturilor și intereselor studenților facultății în care activează.

(3) Comisia electorală pentru alegerea reprezentanților în Senatul Universității și în Consiliul facultății va fi compusă din:

 1. a) câte un student reprezentând fiecare ciclu de studii, în persoana studenților:
 2. i) Frățilă Alexandru (licență),
 3. ii) Diaconu Florin (master),
 4. b) doi reprezentanți ai Asociației Studenților, în persoana studenților:
 5. iv) Țîrgheș Constantin-Cătălin,
 6. v) Răuță Evelina.

(4) Președintele Comisiei Electorale a fost ales cu majoritatea voturilor membrilor comisiei, în persoana studentului/ei: Țîrgheș Constsntin-Cătălin.

(5) Deciziile Comisiei Electorale se iau cu majoritatea voturilor membrilor acesteia, în caz de paritate, decisiv va fi votul Președintelui Comisiei Electorale.

(6) Componența comisiei electorale este avizată de decanul facultății. Cu prilejul avizării, decanul va desemna un prodecan, care va participa la adunările Comisiei Electorale în calitate de observator, fără drept de vot.

 

Art. 9

(1) Dreptul de a alege studenții reprezentanți sau de a fi ales ca student reprezentant aparține tuturor studenților care urmează ciclurile academice (licență, master și doctorat), cursuri de zi și ID și nu poate fi limitat din motive de vârstă, medie, an de studiu, profil, regim de taxă, experiență precedentă, etnie, naționalitate, religie ori sex, sau oricare alt criteriu care aduce atingere egalității de șanse.

(2) Nu poate candida pentru calitatea de reprezentant al studenților studentul care:

 1. a) a fost exmatriculat sau sancționat disciplinar pentru abateri de la conduita universitară,
 2. b) are statut de angajat al Universității, sau
 3. c) ocupă o funcție publică sau o funcție de conducere în cadrul unui partid politic.

 

 1. Desfășurarea alegerilor:

 

Art. 10

Candidaturile pentru calitatea de reprezentant se depun sub forma unei scrisori de intenție (în care să fie specificat numele, prenumele, specializarea, anul de studiu, grupa și funcția pentru care candidează) la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

(2) Funcțiile pentru care se pot exprima candidaturi sunt:

 1. a) Student reprezentant al anului I, licență
 2. b) Student reprezentant al anului II, licență
 3. c) Student reprezentant al anului III, licență
 4. d) Student reprezentant pentru master
 5. e) Student Senator

 

Art. 11

(1) Alegerile pentru desemnarea reprezentanţilor studenţilor în Consiliul Facultății de Administrție și Afaceri și în Senatul Universității din București vor avea loc potrivit următorului calendar, în conformitate cu cel stabilit în cadrul ședinței Senatului Universității din București în data de 18.09.2019:

 1. a) Depunerea candidaturilor: 7 - 13 octombrie 2019,
 2. b) Desfășurarea campaniei electorale: 14 - 20 octombrie 2019,
 3. c) Organizarea tururilor de alegeri: 21 - 24 octombrie 2019.

(2) Alegerile se vor desfășura în holul Univeristății Nicolae Titulescu, etajul I și holul Facultății de Matematică și Informatică din Universitatea din Bucurști, parter, după următorul program:

 1. a) Turul I: în data de 21.10.2019, în intervalul orar: 10:00 – 16:00,
 2. b) Turul II: în data de 23.10.2019, în intervalul orar: 10:00 – 16:00,
 3. c) Turul III: în data de 24.10.2019, în intervalul orar: 10:00 – 16:00.

 

Art. 12

Este interzisă anticampania. Prin ,,anticampanie” se înțelege orice informație oferită de către un candidat, în mod direct sau prin intermediul altor persoane, prin mijloace verbale, scrise – pe grupurile anilor sau pe site-ul asociației reprezentative, cât și prin mijloace grafice (afișe, flyere, fotografii), care depășesc sfera propriei persoane și vizează unul sau mai mulți candidați, indiferent dacă sunt sau nu contracandidați pentru aceeași funcție sau dacă informațiile privitoare la aceștia sunt sau nu adevărate.

 

Art. 13

(1) Alegerea reprezentanților studenților se va realiza prin sistemul de vot clasic, pe bază de buletine de vot .

(2) Alegerile se fac pe bază de vot universal, direct și secret. Fiecare student are dreptul la un singur vot. Reprezentarea nu este admisă.

(3) Nici un candidat nu poate fi ales împotriva voinței sale, exprimată în scris.

(4) Pentru alegerea reprezentanților în Consiliul Facultății au drept de vot toți studenții de la nivelul anilor de studii reprezentanți. Pentru alegerea reprezentanților în Senat au drept de vot toți studenții facultății.

(5) Alegerile sunt valabile dacă participă la vot cel puțin 1/3+1 din studenții cu drept de vot de la nivelul ciclului de studii sau structurii.

(6) Votul constă în punerea unui X în căsuța din dreptul candidatului ales. Votul este considerat anulat în cazul în care X-ul depășește suprafața unei căsuțe, se află în afara căsuțelor sau se află în 2 sau mai multe căsuțe.

 

(7) Sunt declarați aleși, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi "pentru" și până la completarea locurilor eligibile, candidații care au obținut majoritatea (50%+1) voturilor alegătorilor prezenți.

(8) În cazul neîntrunirii cvorumului de prezență prevăzut la alin. (5), o nouă rundă de alegeri va fi organizată pe data de 23.10.2019. Aceasta va fi valabilă dacă se prezintă la vot cel puțin 15%+1 din alegătorii de la nivelul respectiv, fiind declarați aleși cei care au obținut majoritatea voturilor alegătorilor prezenți. La această rundă va participa un număr de candidați cel mult egal cu dublul numărului de locuri alocate locurilor vacante. Aceștia vor fi candidații clasați pe primele locuri în urma primei runde, în ordinea descrescătoare a voturilor obținute.

(9) În cazul neîntrunirii cvorumului de vot prevăzut la alin. (7), Comisia Electorală organizează o a treia rundă de alegeri în cel mult cinci zile lucrătoare, respectiv data de 24.10.2019, pentru care se păstrează cvorumul de prezență și cvorumul de vot specificate în alin. (7).

(10) Dacă noua sesiune de alegeri organizată potrivit prevederilor alin. (8) nu se întrunește valabil sau la aceasta nu se realizează majoritatea cerută, procedura alegerilor se reia în termenul prevăzut la alin. (7).

(11) Rezultatul alegerilor va fi făcut public în cel mult 24 de ore de la încheierea acestora prin:

 1. a) afișare la avizierul facultății și prin
 2. b) postare pe pagina web a Asociației Studenților și/sau a facultății.

 

Art. 14

(1) Studenții ale căror drepturi au fost vătămate în cadru procesului electoral sau care constată neregularități ale acestuia vor sesiza aceasta în scris Comisiei Electorale în termen de cel mult 2 zile de la data luării la cunoștință a aspectelor ce formează obiectul sesizării, dar nu mai târziu de o zi de la încheierea procesului de votare, împreună cu arătarea tuturor împrejurărilor în care s-au produs acestea. Comisia Electorală are obligația de a se pronunța în termen de cel mult 2 zile de la data la care i s-a adus la cunoștință vătămarea.

(2) Procedurile și rezultatul alegerilor se consemnează de către Comisia Electorală într-un proces verbal, ce urmează a fi prezentat Consiliului facultății sau Senatului, după caz, în vederea validării alegerilor.

(3) În caz de invalidare a alegerilor, se va organiza o nouă procedură de alegeri în termenul prevăzut la art. 13 alin. (7).

 

III. Dispoziții finale:

 

Art. 15

Pentru alegerile studenților reprezentanți în structurile de conducere ale Facultății și Universității sunt considerate asociații studențești legal constituite la nivelul facultăților sau, respectiv, Universității, acele asociații care, în termen de cel mult 30 de zile de la începerea fiecărui an universitar, depun la secretariatul facultății sau, după caz, la Secretariatul Senatului, copii de pe actele atestând înființarea lor legală precum și obiectul de activitate ori, după caz, acte relevante privind existența lor legală la respectiva dată.

 

Art. 16.

Orice proceduri de alegere a studenților reprezentanți organizate sau desfășurate cu încălcarea prevederilor „Regulamentului de alegere a reprezentanților studenților în structurile de conducere ale Universității din București” sunt nule de drept.

 

 

 

 

 

Comisia Electorală a Facultății de                                         

Administrație și Afaceri, Universitatea din București

05.10.2019