Descriere AA

Coordonatori Administrarea Afacerilor:
 

Conf.univ.dr Camelia COJOCARU
Lect.univ.dr. Mihaela SANDU


Administrarea Afacerilor reprezintă o structură de licenţă din domeniul de studii Administrarea Afacerilor şi face parte din domeniul fundamental Economic.

  
      Studenţii de la specializarea Administrarea Afacerilor devin licenţiaţi în Ştiinţe Economice şi vor putea lucra în calitate de economişti în orice domeniu al pieţei muncii.
  
      Competenţele generale din cadrul specializării se bazează pe abilitatea de analiză şi sinteză a fenomenelor economice, pe cunoştinţe de bază necesare profesiei de economist, pe capacitatea de înţelegere a mecanismelor economiei de piaţă, pe capacitatea de a soluţiona probleme economice şi de a se adapta la procesul de integrare europeană, pe formarea unei gândiri logice şi dezvoltarea de aptitudini manageriale etc.
  
      Competenţele profesionale în cadrul specializării se bazează pe capacitatea de decizie ca agent economic, de lucru în context internaţional, pe capacitatea de a fi creativ în domeniul pieţei afacerilor şi de a transpune în practică elementele teoretice dobândite, pe abilităţi de a gestiona timpul, riscul şi resursele economice etc. 
  
Administrarea Afacerilor din cadrul Facultăţii de Administraţie şi Afaceri pregăteşte licenţiaţi pentru Comunitatea oamenilor de afaceri având competenţe de natură economică şi juridică, de operare pe calculator şi limbi străine.
  
Pe piaţa muncii, licenţiaţii în Administrarea Afacerilor vor putea lucra în calitate de contabili, marketeri, negociatori, finanţişti, întreprinzători etc, sfera economică generând multiple oportunităţi pentru tinerii cu iniţiativă.
  
Planul de învăţământ al specializării de licenţă Administrarea Afacerilor reflectă orientările Procesului de la Bologna şi Strategia naţională în domeniu. Disciplinele sunt cu caracter obligatoriu, opţional şi facultativ, în strânsă legătură unele cu celelalte cum ar fi:
· Management general
· Marketing
· Statistică
· Contabilitate financiară
· Managementul afacerilor mici şi mijlocii
· Dreptul afacerilor
· Teorie şi practică bancară
· Management strategic
· Finanţe şi fiscalitate
· Mecanisme concurenţiale şi preţuri
· Modelare economică
· Mediul de afaceri european şi internaţional
· Analiză economico-financiară
· Fundamente economice ale investiţiilor
· Tranzacţii şi pieţe financiare
   
Planul de învăţământ acordă o atenţie deosebită competenţelor de specialitate de natură informatică, juridică şi limbi străine.
  
Practica de specialitate urmăreşte antrenarea studenţilor în activităţi concrete în rândul agenţilor economici din domeniul micilor afaceri şi societăţilor comerciale (pe acţiuni, cu răspundere limitată etc.), băncilor, societăţilor de asigurare. Studenţii sunt iniţiaţi în operaţiuni economice concrete care caracterizează fluxurile economice materiale şi monetare.
  
În prezent studenţii de la Administrarea Afacerilor prin conţinuturile disciplinelor învaţă să fie încrezătoriîn forţele proprii, buni gestionari din punct de vedere economic, serioşi administratori de resurse, capabili să întreprindă acţiuni pentru viitor. Un bun economist face faţă conjuncturii economice, acţionează pe principiile managementului riscului şi adoptă decizii pe considerente ştiinţifice.
  
De asemenea, un licenţiat al specializării Administrarea Afacerilor poate lucra în sectorul privat, dar şi public, poate opera în sfera producţiei, achiziţiilor şi vânzărilor, poate lansa activităţi în sensul managementului calităţii ceea ce promovează în ansamblu, activităţi performante.